Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost

Mimo děti, které byly přijaté do pobytové části, pracuje odborný tým s dětmi v tzv. ambulanci, kdy spolupracujeme s rodinami v oblasti výchovných obtíží. V současné době máme v dlouhodobé péči děti ve věku 3 – 18 let.

Příklady řešených problémů: deprivované dítě vč. poruchy příjmu potravy, na výchovných obtížích se podílí nejednotná a rozporuplná výchova, dítě má patologický rodičovský vzor, rodiče se snaží přenést zodpovědnost za vývoj a život dítěte na instituci (nejvíce na školu), domácí násilí, závislosti, CAN, trestná činnost různého charakteru, záškoláctví, agresivita,

Úkoly pro Orlíček Přední Chlum, o. p. s. pro další období:

 • Maximalizace primární prevence – odborné poradenství pro školy, zájmové organizace, rodiny
 • Kvalitní práce s ohroženou rodinou – spolupráce s OSPODy, školami
 • Podpora pro rodiny umístěných dětí – metody sociální práce s práce s rodinou (individuální a skupinová sociální práce)
 • Sanace narušených rodinných vztahů – rodinné poradenství, výchovné poradenství, terapeutické skupiny
 • Brzký návrat do biologické rodiny – zrychlení diagnostického procesu, v indikovaných případech prováděná diagnostika v prostředí dítěti obvyklém.
 • Vyhledávání a příprava vhodných pěstounských rodin – spolupráce s krajským úřadem v dané problematice včetně specializovaného vzdělávání pro budoucí i již existující pěstouny.
 • Zvyšování kvalifikace pracovníků pořádáním odborných kurzů a seminářů v oblasti ochrany ohrožených dětí (OSPOD, PČR, učitelé, vychovatelé…)
 • Využití metody případových konferencí pro rychlejší a účinnější ochranu zájmu dítěte a jeho rodiny
 • Realizace kazuistických seminářů – zpracování a odborné posouzení v těch případech, kde došlo ke smrti dítěte nebo jeho velmi závažného poškození
 • Možnost poskytnutí supervize OSPODu, v zátěžových kazuistikách (CAN, DN, agresivní rodič, medializovaná kauza)
 • Práce s pěstounskými rodinami

Čím je Orlíček prospěšný?

OPS nabízenými službami kvalitativně a kvantitativně pokrývá region v potřebách podpory rodin s dětmi vlastními i přijatými, a zároveň potřeby vzdělávacího zařízení pro oblast sociálně právní ochrany dětí žijící mimo vlastní rodinu.
OPS významně rozšiřuje poskytování sociálních služeb rodině (doprovázení dítěte, práce s rodinou, NRP).
OPS se otevírá spolupracujícím týmům při řešení situace dětí na oblastní úrovni.
OPS může participovat na vytvoření individuálního plánu pro dítě a jeho rodinu na vysoce kvalifikované úrovni pro OSPODy v oblasti.

Základní koordinační tým:

 • Ředitelka – speciální pedagožka (etopedie, psychopedie) – s dlouholetou praxí v péči o děti v ústavní výchově, o deprivované děti a v oblasti sociálních patologií
 • Zástupkyně ředitelky – speciální pedagožka (etopedie) – s dlouholetou zkušeností v sociální práci s rodinou a rodinným poradenstvím, s péčí o týrané děti, děti v náhradní rodinné péči, v ústavní výchově; pedagožka na VOŠ a VŠ, lektorka
 • Psycholožka (terapeutka) – s dlouholetou psychologickou praxí v péči o děti s traumatickou historií, v oblasti NRP a rodinného poradenství; lektorka
 • Sociální pracovnice
  + další odborníci