Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo, jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo, ocitlo-li se bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva
 • ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobně nutné péči
 • kapacita 8 míst pro děti od 0 do 18 let v bytovém domě na pravém břehu pod Orlickou přehradou
 • dojezdová vzdálenost 20 – 30 minut od Příbrami, Dobříše, Milevska, Sedlčan, 50 – 60 minut od Písku, Benešova, Berouna, Tábora či Prahy
 • zdravotní péči dětem do 14 let zajišťována pediatrem v Oblastní nemocnici Příbrami nebo v Krásné Hoře n. Vlt., od 14 let pak praktickou lékařkou v obci Solenice. Při krátkodobém pobytu zůstává dítě v péči u svého pediatra v místě bydliště, pokud je v dojezdové vzdálenosti do 60 minut od zařízení. Odborní lékaři (oční, ORL, gynekologie, endokrinologie, alergologie, stomatologie,…) jsou v Příbrami, Sedlčanech i Milevsku, případně v místě bydliště dítěte
 • mateřská i základní škola (1. – 5. r.) v obci Solenice, od 2. stupně děti pokračují ve školní docházce v okolních obcích Klučenice či Příbram. Ve studiu na středních školách jezdí do Příbrami, Březnice, Sedlčan, Hluboše, Dobříše, ale i do Prahy
 • dopravní spojení je přímé z Příbrami, s přestupováním pak z Dobříše i Prahy, ale i tak je možno realizovat návštěvy za dítětem každý den včetně víkendů v předem  domluveném čase (viz Návštěvní řád ZDVOP)
 • dítě má možnost pravidelného kontaktu s rodinou (telefony, návštěvy, pobyty v rodině, písemný kontakt)
 • děti jsou přijímány na základě vlastní žádosti, na žádost rodičů, na žádost OSPOD či rozhodnutí soudu
 • děti jsou v zařízení jen po nezbytně nutnou dobu

Dále vykonáváme sociálně-právní ochranu dětí v těchto oblastech:

 • Uzavíráme s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče
 • Pomáháme pěstounům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě