Středisko výchovné péče

Ambulantní SVP

Pro návštěvu v naší ambulanci nepotřebujete žádné doporučení.

Kontakty pro objednání ke konzultaci:
telefon: +420 605 427 852
e-mail: svporlicek.krejcova@seznam.cz

Internátní SVP

Kapacita: 8 dětí.
Cílová skupina: děti plnící povinnou školní docházku
Délka pobytu: 8 týdnů
Druh pobytu: dobrovolný (smlouva uzavřená se zákonným zástupcem nebo osobou odpovědnou za výchovu)
na základě soudního rozhodnutí dle z. 359/1999 Sb.

Co nabízíme?
√ Poradenství dětem a rodinám
√ Konzultace – jednorázová setkání nad akutními problémy
√ Diagnostiku sociálně-pedagogickou, psychologickou, vždy dle vašich individuálních potřeb
√ Terapii individuální, rodinnou, skupinovou
√ Terénní práci – pracujeme s rodinami v jejich přirozeném prostředí
√ Odborné poradenství a vzdělávání pro školy a jiné instituce

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Co je to středisko výchovné péče?

Jsme součástí sítě školských zařízení preventivně výchovné péče. Nejsme stejní jako například pedagogicko-psychologická poradna, nebo speciálně pedagogické centrum. Cílem naší práce je pomáhat dětem a dospívajícím, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a její důsledky jsou v problémech s docházkou a chováním ve škole, problémech v domácím prostředí, respektováním pravidel, zvládání vlastních emocí, hledání odpovědí na otázky spojené s dospíváním a dalších specifických problémů klientů ve věku od 3 do 26 let.

Pracujeme také ve školách. Zaměřujeme se na práci s třídními kolektivy, kde je podezření na šikanu, nebo jiné projevy chování, které se negativně odráží do vzájemného soužití mezi žáky samotnými, ale také dále mezi žáky a jejich učiteli. Pracujeme s různými nástroji, abychom popsali vztahovou síť ve třídách, odhalili její potenciály a možná rizika. Spolupracujeme dále s pracovníky jako je ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitel a další, kteří mají na vztahy mezi dětmi vliv.

Jak s námi navázat spolupráci?

Je to jednoduché, stačí zavolat, nebo napsat některému z našich ambulantních pracovníků a domluvit si schůzku. Budeme se snažit zajistit co nebližší možný termín.

Musí se schůzka odehrávat přímo v prostoru SVP?

Ne, nemusí. Schůzka s našimi pracovníky může být například v rámci OSPOD, ve škole, nebo u Vás doma. Pravidelné konzultace pořádáme dle předchozí telefonické domluvy na OSPOD v Milevsku.

Jakou formou se v SVP pracuje s klienty?

Vždy záleží na konkrétní situaci. Vždy se na první schůzce snažíme přijít na to, co je vlastně důvodem, proč nás klient vyhledal. Říká se to mu formulace „zakázky“. Dále se volí různé metody. Někdy je to konzultace a klient získá kontakty na různé organizace, někdy je doporučené scházet se pravidelně a aktivně pracovat na daném problému. Dle typu problému pak schůzky probíhají s psychologem, speciálním pedagogem, nebo sociálním pracovníkem. Pokud se sejde více klientů s podobným problémem, dostanou nabídku docházet i na skupinové aktivity. Podporu nedostává jenom klient, v případě zájmu se podpory může dostat celé rodině.

Z pravidla na druhé schůzce pracovník SVP, klient a rodina zformulují zakázku do tzv. Individuálního výchovného plánu. Zde je charakterizovaná obtíž klienta a kroky, které povedou klienta na cestě k vyřešení. Tento plán se průběžně vyhodnocuje a v případě potřeby mění tak, aby byl pro klienta efektivní.

Co je to internátní oddělení SVP?

Někdy se stane, že ambulantní schůzky nestačí. Situace klienta může být natolik složitá, že je třeba aby pracoval na řešení intenzivněji. Po dohodě se zástupcem klienta je pak sepsána smlouva o dobrovolném pobytu.  Tento pobyt trvá z pravidla 2 měsíce. Klient pak nastoupí přímo do střediska a je tu pro něj k dispozici nepřetržitá péče odborných vychovatelů, psychologů, sociálního pracovníka a speciálního pedagoga. V našem internátním oddělení je pak realizován poradensko-terapeutický program, do kterého se klient zapojí. Jedná se o soubor aktivit, které mají klientovi umožnit získat náhled na svoje problémy, najít cestu, jak je řešit, jak pracovat s vlastními emocemi, chováním a prožitky. Učí se tu dodržovat pravidla a osvojují si pracovní návyky. Se všemi pravidly pobytu a hodnocením klienta v průběhu pobytu je zástupce klienta a klient seznámen dopředu před nástupem. Je důležité poznamenat, že systém hodnocení, práce s motivaci a režimem je v každém SVP jiný. Snažíme se o individuální přístup, pracujeme jen s jednou skupinou s maximálním počtem 8 dětí. Skupina je koedukovaná, jsou zde tedy společně dívky a chlapci.

Je pobyt v internátní části SVP zdarma?

Pobyt není zdarma. Osoba odpovědná za výchovu hradí náklady na stravování dle věku klienta (výše je stanovena dle platné vyhlášky o stravování) a 200 Kč měsíčně za ubytování. Informace o ceně pobytu vždy předá sociální pracovník SVP.

 Chodí klienti internátního oddělení do školy?

Klienti jsou zde vzděláváni na základě individuálního plánu vzdělávání. V okamžiku nástupu klienta na pobyt, SVP požádá školu klienta o jeho zaslání. Ve všední dny v dopoledních hodinách pak probíhá výuka všeobecně vzdělávacích předmětů přímo zde v SVP v plně vybavené třídě pod vedením pedagogů dle rozvrhu hodin. Výuka výchov je zařazena převážně do odpoledních činností.

Po celou dobu pobytu je klient za svou práci hodnocen a jsou probrány všechny obsahy učiva zaslané školou. V případě, že škola nezašle tento plán, vzdělává SVP klienta v souladu se ŠVP dané školy, případně dle tematických plánů učiva, které odpovídají příslušnému ročníku. SVP je po celou dobu pobytu se školou v pravidelném kontaktu.

Na konci pobytu SVP předává škole návrh na klasifikaci v jednotlivých předmětech, slovní hodnocení žáka a evidenci absence. Po dobu pobytu klienta v SVP se nepočítá absence ve škole. Doporučujeme osobám odpovědným za výchovu také informaci o pobytu klienta v SVP předat osobně vedení konkrétní školy.

Pracuje SVP s rodinou v průběhu pobytu dítěte na internátu?

Ano, je to nutná součást spolupráce. Bez aktivní spolupráce rodiny, by se práce dařila jen těžko. Průběžně probíhají konzultace odborných pracovníků a rodiny. Rodina klienta je zvána na reflektivní schůzky, analyzuje se pobyt klienta o víkendu doma, řeší se situace v rodině, reakce na změny chování, případně se upravuje individuální výchovný plán dle potřeby.

Spolupracuje SVP s dalšími institucemi?

Ano, SVP vždy spolupracuje s příslušným OSPOD, dále s institucemi, které se podílejí na řešení současné situace klienta. Mezi časté instituce, se kterými spolupracujeme, jsou školy, pedagogicko psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, nízkoprahová centra, ambulance klinických psychologů, psychiatrů, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo jiná zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy a dětské domovy se školou.).

Bude s námi SVP v kontaktu i po ukončení pobytu?

Ano, SVP dále převede klienta do ambulantní péče a vydá závěrečnou zprávu o pobytu klienta. Součástí závěrečné zprávy je vyjádření sociálního pracovníka, psychologa, speciálního pedagoga a vychovatele včetně doporučení další práce. Minimálně půl roku zůstává SVP s klientem v kontaktu, v případě potřeby i déle. Vše záleží na konkrétním problému.

Spolupracuje SVP i s jinými SVP?

Ano, spolupracujeme s ostatními zařízeními našeho typu, pokud je klient v péči některého ambulantního SVP, které nemá internátní oddělení, je možné absolvování pobytu u nás. Poté se klient vrací zpět do péče příslušného ambulantního SVP. V průběhu pobytu jsou pak obě zařízení v kontaktu.

Jaká je dopravní dostupnost?

Naše SVP leží uprostřed přírody, kousek od obce Solenice. Do Solenic jezdí autobusy z Milevska, Sedlčan, Příbrami i Prahy, a to několikrát denně.  Od autobusové zastávky Solenice je to k nám přes most zhruba 5 minut klidné chůze. Dá se k nám také dorazit autem. Stačí zadat adresu Přední Chlum 23 do navigace.